Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

Prezentacją dotyczącą schematu obliczania stawki eksploatacyjnej

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Od 1 października br. zmieniają się stawki opłat eksploatacyjnych w naszej Spółdzielni. Przypominamy, że do ustalania stawek przyjmuje się:

– koszty poniesione w roku poprzednim (2020r.), pomniejszone o pożytki z nieruchomości, z uwzględnieniem niedoborów i nadwyżek z roku poprzedzającego rok planowany.

– do kalkulacji doliczamy ewentualne dofinansowania z  zysku (nadwyżka bilansowa), który nie był doliczany przez 2 lata (brak Walnego Zgromadzenia).

Stawki opłat na pokrycie kosztów eksploatacji są ustalane dla każdej nieruchomości oddzielnie, a wysokość opłaty miesięcznej zależy od tytułu prawnego do zajmowanego lokalu.

W opłacie czynszowej uwzględnia się wynik na nieruchomości, czyli różnicę pomiędzy kosztami a przychodami w danej nieruchomości, która zwiększa odpowiednio koszty lub przychody w roku następnym. W koszty eksploatacji nie wlicza się funduszu remontowego oraz zadłużenia poszczególnych lokali.

W 2020 roku w związku z pandemią Covid-19 nie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni i nie było możliwości podziału zysku z działalności Spółdzielni, który mógłby zostać przeznaczony na dofinansowanie stawki eksploatacyjnej. Mamy nadzieję, że w bieżącym roku Walne Zgromadzenie będzie miało miejsce i dojdzie do podziału nadwyżki finansowej, co wpłynie na obniżenie stawki eksploatacyjnej w kolejnym roku.

Przypominamy również, że stawka eksploatacyjna na lokalach mieszkalnych pozostawała niezmieniona od dwóch lat. Zmiany ewentualne stawek dotyczyły zmian cen za odbiór odpadów  komunalnych (niezależne od Spółdzielni)  i sprzątania klatek schodowych.

            Zarząd zachęca do zapoznania się z prezentacją umieszczoną na stronie internetowej dotyczącą schematu obliczania stawki eksploatacyjnej. Pragniemy zaznaczyć, iż wszystkie wątpliwości dotyczące wysokości stawki danej nieruchomości jesteśmy w stanie wyjaśnić.

WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST