Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

Konkurs na funkcję PREZESA ZARZĄDU

R A D A      N A D Z O R C Z A

Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko –Własnościowej w Sochaczewie

przy ul. M.J. Piłsudskiego 26

ogłasza konkurs na funkcję

P R E Z E S A  Z A R Z Ą D U

  • 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zapoznanie się z „Regulaminem konkursu w celu wyboru kandydata do pełnienia funkcji  Prezesa lub Członka Zarządu SML-W w Sochaczewie” oraz złożenie pisemnej oferty o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi załącznikami podanymi w Regulaminie.
  • 2. „Regulamin konkursu w celu wyboru kandydata do pełnienia funkcji  Prezesa lub Członka Zarządu SML-W w Sochaczewie” dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni www.sml-w.pl oraz w biurze Spółdzielni. Wymagania wobec kandydatów przystępujących do konkursu podane są w rozdziale piątym Regulaminu.
  • 3. Termin składania ofert upływa po 21 dniach kalendarzowych licząc od daty ukazania się ogłoszenia na tablicy informacyjnej w siedzibie Spółdzielni, na stronie internetowej Spółdzielni www.sml-w.pl oraz na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych, w nieruchomościach Spółdzielni,  tj.                                                                                                                                                                           

07.02.2022r. do godz. 10:00.

  • 4. Składana oferta wraz załącznikami podanymi w „Regulaminie….”  powinna być umieszczona w nieprzezroczystej, podwójnej kopercie z podanym adresem Spółdzielni z napisem:
„ Postępowanie konkursowe na funkcję Prezesa Zarządu  SML-W w Sochaczewie. Nie otwierać”
  • 5. Na kopercie wewnętrznej podaje się dane adresowe, które posłużą do zwrócenia złożonych dokumentów w trakcie postępowania konkursowego w przypadku odstąpienia od konkursu lub w wyniku postanowienia Komisji Konkursowej.
  • 6. Przewiduje się, że otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2022r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 11:00.
  • 7. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie indywidualnie podanym przez Komisję Konkursową.
  • 8. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość odstąpienia od postępowania konkursowego w każdym czasie bez podania przyczyn.
  • 9. W składanej ofercie prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie konkursowej dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (rozporządzenie RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych  i Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych poz. 1000).

                                                                                                    Rada Nadzorcza SML-W w Sochaczewie

WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST