Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje kandydatów do prowadzenia kompleksowej obsługi prawnej Spółdzielni.

Sochaczew, dnia 13 maja 2022r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sochaczewie z siedzibą przy ul. M.J. Piłsudskiego 26 w Sochaczewie poszukuje kandydatów do prowadzenia kompleksowej obsługi prawnej Spółdzielni.

Zakres obsługi winien obejmować miedzy innymi:

 • obsługa prawna walnych zgromadzeń,
 • obsługa prawna posiedzeń zarządów i rad nadzorczych,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów uchwał organów spółdzielni oraz innych aktów wewnętrznych (statutów, regulaminów),
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości należących do spółdzielni,
 • negocjowanie i przygotowanie wszelkich zawieranych umów w tym najmu,
 • opiniowanie umów cywilno-prawnych w zakresie najmu lokali użytkowych dzierżaw terenu itp.,
 • dochodzenie roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów przez wykonawców robót budowlanych i remontowych,
 • sporządzanie ekspertyz prawych,
 • windykacja należności, w tym prowadzenie spraw o zapłatę zaległego czynszu i innych opłat mieszkaniowych, sprawy eksmisyjne,
 • sprawy o zapłatę czynszu a także o odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu,
 • dochodzenie od gminy zapłaty odszkodowania za niedostarczenie byłemu lokatorowi lokalu socjalnego zasądzonego prawomocnym wyrokiem sądu,
 • regulacji praw do gruntów spółdzielni,
 • prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych z zakresu prawa spółdzielczego,
 • prowadzenie sporów sądowych – reprezentowanie Spółdzielni w zakresie udzielonego pełnomocnictwa,
 • udzielanie porad prawnych członkom spółdzielni w zakresie dotyczącym członkostwa, oraz praw i obowiązków statutowych,
 • pomoc prawna z zakresie Prawa Pracy,
 • pomoc prawna przy likwidacji szkód – współpraca z brokerem ubezpieczeniowym,
 • pomoc prawna w rozwiązywaniu bieżących spraw /problemów/ sporów w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami,
 • doradztwo w zakresie działalności Spółdzielni,
 • dyżur prawnika jeden dzień w tygodniu w uzgodnionych godzinnych.

Obsługa prawna winna być świadczona na podstawie umowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w godzinach pracy w zaklejonych kopertach z napisem „oferta na obsługę prawną”, w terminie do 23 maja 2022r.