Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

Przetarg na prace remontowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sochaczewie przy ulicy Piłsudskiego 26 ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie poniższych prac:

1. Wymianę ocieplenia elewacji poniżej wymienionych budynków mieszkalnych wielorodzinnych:

– Słowackiego 3A  – elewacja wejściowa – ok. 380m2 – wraz z naprawą gzymsów

– Słowackiego 9 – remont elewacji szczytowej i fragmentu elewacji północnej do załamania balkonów

– Ziemowita 14 – wymiana istniejącego ocieplenia elewacji wejściowej (ok.4902) i szczytowej (ok.120m2)

– Piłsudskiego 22 – wymiana istniejącego ocieplenia elewacji od strony balkonów (ok.1000m2), wraz z utylizacją płyt elewacyjnych zawierających azbest

– Kaczorowskiego 12 – remont elewacji południowej od strony balkonów (klatki IV i V)  – około 380m2

– Żeromskiego 26 – wymiana istniejącego  ocieplenia elewacji podłużnej wejściowej  – około 790m2

– Al.600-lecia 25 – wymiana istniejącego  ocieplenia od strony balkonów – około 870m2

– Al.600-lecia 72B – docieplenie elewacji  wejściowej  wraz z przełożeniem opaski – około 680m2

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

            2. Odnowienie elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego:

            – Kosińskiego 3 – około 880 m2

            – Żeromskiego 39A – szczyt płn – około 208 m2

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

3.  Wymianę 55 szt. drzwi wejściowych zewnętrznych i wewnętrznych – do klatek schodowych w 11-stu  budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

4. Malowanie klatek schodowych w niżej wymienionych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych:

– 1 Maja 1 – 1 klatka

– Al. 600-lecia 29 – 3 klatki

– Żeromskiego 39A – odnowienie sufitów po wymianie oświetlenia – około 800m2

– Targowa 6A – 3 klatki

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

5. Roboty hydrauliczne – wymiana instalacji w niżej wymienionych budynkach:

– Warszawska 59  – wymiana pionów instalacji wod-kan w części budynku

– Al.600-lecia 25A – wymiana poziomów c.o. – 3 klatki

– Al.600-lecia 62 – wymiana poziomów i pionów instalacji wod-kan- 3 klatki

– Al.600-lecia  70 – wymiana pionów instalacji wod-kan – 4 klatki

– Targowa 12 – wymiana pionów instalacji wod-kan – 3 klatki

– Targowa 16 – wymiana poziomów instalacji wod – kan – 5 klatek

– Al.600-lecia 74 – wymiana pionów instalacji wod-kan – 3 klatki

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

6. Roboty elektrycznie – wymiana oświetlenia LED w częściach wspólnych (klatki i piwnice oraz lampy zewnętrzne) w ośmiu budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

Materiały przetargowe (formularze przetargowe, specyfikacje) oraz informacje dotyczące wymagań stawianych oferentom można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej L-W w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego 26, w godz. 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku lub 
na stronie internetowej Spółdzielni: www.sml-w.pl

Istnieje możliwość otrzymania materiałów przetargowych drogą elektroniczną – w przypadku zainteresowania taką formą kontaktu prosimy o powiadomienie Spółdzielni telefonicznie 46/862-21-59, wew.  32, a wybrane materiały zostaną przesłane na podany adres e-mail.

Ofertę na każdy rodzaj prac należy składać na formularzach ofertowych w zamkniętych
i zabezpieczonych kopertach z dopiskiem „Oferta na ………” w sekretariacie Spółdzielni
do dnia 29 marca 2022r. do godziny 1000 , otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 1030.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.