Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

Przetarg

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sochaczewie przy ulicy Piłsudskiego 26 ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na:

1. Roboty hydrauliczne – wymiana instalacji w niżej wymienionych budynkach:

– Warszawska 59  – wymiana pionów instalacji wod-kan w części budynku

– Al.600-lecia 25A – wymiana poziomów c.o. – 3 klatki

– Al.600-lecia 62 – wymiana poziomów i pionów instalacji wod-kan- 4 klatki

– Al.600-lecia  70 – wymiana pionów instalacji wod-kan – 4 klatki

– Targowa 12 – wymiana pionów instalacji wod-kan – 3 klatki

– Targowa 16 – wymiana poziomów instalacji wod – kan – 5 klatek

– Al.600-lecia 74 – wymiana pionów instalacji wod-kan – 3 klatki

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

Jednocześnie informujemy, że ulega przedłużeniu do dnia 20 kwietnia 2022r. termin składania ofert w zakresie docieplenia elewacji budynków. Materiały niezbędne do złożenia oferty umieszczone są na stronie SML-W www.sml-w.pl

Materiały przetargowe (formularze przetargowe, specyfikacje) oraz informacje dotyczące wymagań stawianych oferentom można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej L-W
w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego 26, w godz. 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku lub 
na stronie internetowej Spółdzielni: www.sml-w.pl

Istnieje możliwość otrzymania materiałów przetargowych drogą elektroniczną – w przypadku zainteresowania taką formą kontaktu prosimy o powiadomienie Spółdzielni telefonicznie 46/862-21-59, wew. 37, a wybrane materiały zostaną przesłane na podany adres e-mail.

Ofertę należy składać na formularzu ofertowym w zamkniętej
i zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Oferta na ………” w sekretariacie Spółdzielni
do dnia 15 kwietnia 2022 r. do godziny 1000 . Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 1030.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.