Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

Walne Zgromadzenie 2022

                                                                                 Sochaczew, dnia 9 sierpnia 2022r.

L.dz.2528/Zarząd/2022 

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 83 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych,  § 21 Statutu Spółdzielni Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sochaczewie zawiadamia, że w dniu 17.09.2022r. (sobota) na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie przy ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 (wejście od ul. 1 Maja) odbędzie  się  Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. Początek o godz. 900

PORZĄDEK  OBRAD

1. Otwarcie obrad.

3. Wybór Prezydium w tym: 

  • 3.1. przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
  • 3.2. zastępcy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
  • 3.3. sekretarza Walnego Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji:

  • 5.1. mandatowo-skrutacyjnej,
  • 5.2. wnioskowej.

6. Odczytanie listy pełnomocników obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

7. Przyjęcie Protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 11.09.2021r.

13. Dyskusja nad sprawozdaniami.

14. Podjęcie uchwał w sprawach :

15.Sprawy różne – dyskusja.

18. Głosowanie nad projektami uchwał zgłoszonymi przez członków na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem – zgodnie z § 83 ust. 11 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych.

19. Rozpatrzenie pism i odwołań skierowanych do Walnego Zgromadzenia.

20. Rozpatrzenie wniosków przedstawionych przez Komisję Wnioskową.

21. Zakończenie obrad.

Uwaga : materiały wymagane § 21 ust. 1 oraz § 101 ust. 3 Statutu Spółdzielni oraz będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków  będą  wyłożone do wglądu  w Administracji Spółdzielni /pokój nr 2 parter/ od 26.08.2022r. w dniach i godzinach pracy Spółdzielni. Można także zapoznać się z materiałami na stronie internetowej www.sml-w.pl

Członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone piśmie pod rygorem nieważności.

Wszystkie dokumenty oraz druki dla kandydatów do Rady Nadzorczej można pobrać w sekretariacie Spółdzielni oraz  na naszej stronie internetowej www.sml-w.pl

Dla potwierdzenia prawa do udziału w zebraniu, członkowie będą zobowiązani do okazania dokumentu tożsamości.

W związku z obowiązującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego uczestnicy Walnego Zgromadzenia obowiązani są przestrzegać obowiązujących przepisów i zaleceń wydanych przez Radę Ministrów.

Wykaz uchwał podjętych na Walimy Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sochaczewie z dniu 17 września 2022 roku.