Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

RODO

Rodo

Szanowni Państwo, Członkowie SML-W w Sochaczewie.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO).

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowania informacji kierowanych do osób fizycznych o ich prawach. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Dane osobowe gromadzone i wykorzystywane są do prawidłowej realizacji celu SML-W i wynikającego z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy prawo spółdzielcze oraz Statutu SML-W, tj. zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków spółdzielni oraz ich rodzin praz osób nie będących członkami spółdzielni ale korzystających z jej zasobów, przez zapewnienie prawidłowej eksploatacji i utrzymania właściwego stanu technicznego zasobów spółdzielni (podstawa z art. 6, ust. 1, lit. c, d RODO).

Zgodnie z art. 13, ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95(4/6) WE (RODO) Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sochaczewie informuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa z siedzibą w Sochaczewie przy ul. M.J. Piłsudskiego 26

2. Pani/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego zarządzania i administrowania nieruchomościami będącymi w zasobach SML-W na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  art. 6, ust. 1, lit. a/b/c/d/f. W przypadku Art. 6, ust. 1 lit. f, przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowego zarządzania i administrowania nieruchomościami będącymi w zasobach SML-W.

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów szczególnych, na ich żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo, takim jak:

– organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym,

– niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim ja prawnicy, notariusze, komornicy

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być usługodawcy, wykonujący usługi w imieniu i na zlecenie SML-W tacy jak:

– firmy informatyczne obsługujące systemy informatyczne ;

– firmy remontowo-budowlane, firmy wykonujące okresowe przeglądy techniczne;

– usługodawcy, którzy wykonują usługi w naszym imieniu i na nasze zlecenie, takie jak np. firmy sprzątające.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

6.Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany, do przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji  lub inny okres dotyczący naszych wymagań statutowych niezbędnych do zarządzania i administrowania nieruchomościami należącymi do SML-W.

7. Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:

– prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

– prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych,

– prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

– prawo do przenoszenia danych,

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z praw wymienionych powyżej, proszę wysłać pismo do Inspektora Ochrony Danych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sochaczewie na adres 96-500 Sochaczew, ul. Piłsudskiego 26 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@sml-w.pl

Dodatkowa Informacja

Niniejsze „Zasady przetwarzania danych osobowych w SML-W obowiązują od 25 maja 2018r. do odwołania i realizując obowiązek prawny wynikający z art. 13-14 RODO – zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszych zasadach, zawsze w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług oraz w poszanowaniu Państwa praw i prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z tekstem RODO na stronie internetowej www.uodo.gov.pl

Z upoważnienia Zarządu

Inspektor ds. Ochrony

Danych SML-W w Sochaczewie

Andrzej Starbała