Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

Polityka prywatności


Polityka prywatności strony www.sml-w.pl

I. PREAMBUŁA

Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie informacji określonych w regulaminie strony internetowej i przedstawia zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, osób które odwiedzają naszą stronę, zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

W niniejszym dokumencie opisane zostały zasady przetwarzania Państwa danych osobowych, jako użytkowników strony internetowej www.sml-w.pl oraz usług na niej dostępnych.


Informujemy, że wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych, dostępne są również pod adresem: https://sml-w.pl/?page_id=9


II. DEFINICJE ORAZ PRZYDATNE INFORMACJE

Co to jest RODO?

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).

Przetwarzaniem danych osobowych jest każda czynność dokonana na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Kim jest administrator danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. W odniesieniu do informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie.

Kim jest Inspektor Ochrony Danych?

Inspektor Ochrony Danych to niezależny specjalista który z jednej strony wspiera administratora w realizacji obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych a z drugiej zaś strony jest punktem kontaktowym dla osób, których dane osobowe przetwarza administrator. Mają Państwo prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych.

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa, jak i w przypadku, w którym dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł.


III. INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem danych osobowych osób, które odwiedzają stronę https://sml-w.pl jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie z siedzibą przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 26, 96-500 Sochaczew.


Mają Państwo prawo skontaktować się z nami, korzystając ze wskazanych poniżej kanałów komunikacji:
● wysyłając nam wiadomość na adres e-mail: sekretariat@sml-w.pl
● za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej, przesłanej pod adres:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 26,
96-500 Sochaczew.


IV. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Funkcję tę pełni Pan Maciej Kłos z którym mają Państwo prawo się skontaktować w sytuacji każdej niejasności dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.


Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem jednego ze wskazanych poniżej kanałów komunikacji:
● poprzez wysłanie wiadomość na adres e-mail: iod@sml-w.pl
● za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej, przesłanej pod adres:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 26,
96-500 Sochaczew, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

V. CELE, PODSTAWY PRAWNE, ZAKRES ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Zakres danych, które przetwarzamy jest uzależniony od rodzaju Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Poniżej prezentujemy Państwu cele, podstawy prawne, zakres oraz okres przetwarzania Państwa danych osobowych:


1. Cel zbierania danych osobowych

Państwa dane osobowe zbieramy w jednym z poniżej definiowanych celów:
● zarządzanie i dostosowywanie strony internetowej,
● umożliwienie Państwu nawiązania z nami kontaktu poprzez formularz kontaktowy.


2. Zakres, podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych:


a) w przypadku zarządzania stroną internetową:


w trakcie odwiedzin naszej strony internetowej dochodzi do ustanowienia połączenia z Państwa przeglądarką internetową. Pobrane w trakcie tej czynności informacje przechowywane są tymczasowo i służą one właściwemu wyświetlaniu strony www.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych dla określonego celu przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora – Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.


b) w przypadku kontaktu z administratorem:


Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy formularz kontaktowy, dzięki któremu mogą Państwo skontaktować się z nami. Poniżej wskazujemy zakres przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego:


• imię i nazwisko lub nazwa;
• adres e-mail;
• oraz inne dane, które stanowić mogą treść korespondencji.


Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych dla określonego celu przetwarzania jest:

• realizacja umowy lub działania podejmowane przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą – Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
• prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie obsługi korespondencji oraz w ramach obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń – Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, liczony od dnia zakończenia prowadzonej korespondencji lub liczony od dnia ustania relacji z administratorem.

VI. COOKIES


Na naszej stronie internetowej stosowane są pliki Cookies, czyli pliki, które zapisywane są na urządzeniu (komputer, smartfon, tablet), na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa, za pomocą której odwiedzają Państwo nasza stronę internetową. Administrator oświadcza, że w celu tworzenia statystyk oglądalności, wykorzystuje jedynie te pliki Cookies, które pozwalają na analizowanie liczby odwiedzin strony www, ale tylko w sytuacji, gdy podczas odwiedzin naszej strony internetowej wyrażą Państwo zgodę na stosowanie tych plików Cookies. Jednocześnie przypominamy, iż użytkownik może zablokować instalowanie plików Cookies lub usunąć stałe pliki Cookies, wykorzystując stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej. Poniżej przedstawiamy Państwu informacje dotyczące możliwości blokowania plików Cookies z poziomu przeglądarki:


Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl


Safari:

https://support.apple.com/pl-pl/HT201265


Opera:

https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/


Firefox:

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?re


Microsoft Edge:

https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plików-cookie-w-przeglądarce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09


Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/jak-usunąć-pliki-cookie-w-programie-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc


VII. KONIECZNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH


Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne i uzależnione od Państwa decyzji, jednakże aby skorzystać z udostępnionego na stronie formularza kontaktowego, podanie danych jest niezbędne, w innym przypadku Państwa wiadomość nie będzie mogła zostać przesłana.

VIII. ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH


1. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane:

a) podmiotom, które wykonują usługi na rzecz administratora, w takim przypadku przekazanie danych następuje na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Podmioty, którym administrator może przekazać Państwa dane osobowe w związku z wykonywaniem usług to m.in:
● podmioty, które dostarczają usługi hostingowe
(np. serwer, poczta elektroniczna),
● podmioty, które dostarczają oprogramowanie z którego korzysta administrator
(np. dostawcy oprogramowania służącego do obsługi poczty elektronicznej),
● podmioty świadczące usługi wsparcia IT,
(np. podmioty, które wspierają administratora w zarządzaniu i utrzymywaniu systemów teleinformatycznych),
● kancelaria prawna i inne podmioty, które wspierają administratora w sprawach prawnych.

b) podmiotom lub stronom do tego uprawnionym na podstawie przepisów prawa (np. mogą one zostać przekazane organom publicznym w związku z obowiązkiem prawnym, obligującym administratora do przekazania Państwa danych osobowych).


c) na podstawie Państwa żądania, w takiej sytuacji Państwa dane osobowe przekazywane są innemu administratorowi.

2. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)


Danych osobowych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), gdy nie jest to niezbędne do właściwego i zgodnego z prawem świadczenia usług. Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony tych danych i stosując odpowiednie przepisy prawne.


IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE


Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany jednakże nie dochodzi do podejmowania decyzji mającej istotny wpływ na Państwa, czyli tego rodzaju przetwarzanie nie wywołuje wobec Państwa skutków prawnych jak również nie wpływa na Państwa sytuację.

X. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH


Państwa dane osobowe, które przetwarzamy w związku z Państwa aktywnością na naszej stronie internetowej pochodzą bezpośrednio od Państwa.

XI. PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA


W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

• Prawo dostępu oraz uzyskania kopii danych,
zgodnie z art. 15 RODO, szczegóły: https://sml-w.pl/?page_id=9
• Prawo do sprostowania danych,
Zgodnie z art. 16 RODO, szczegóły: https://sml-w.pl/?page_id=9
• Prawo do usunięcia danych osobowych,
zgodnie z art. 17 RODO, szczegóły: https://sml-w.pl/?page_id=9
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
zgodnie z art. 18 RODO, szczegóły: https://sml-w.pl/?page_id=9
• Prawo do przenoszenia danych osobowych,
zgodnie z art. 20 RODO, szczegóły: https://sml-w.pl/?page_id=9
• Prawo do sprzeciwu na przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z Państwa szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO, szczegóły: https://sml-w.pl/?page_id=9
• Prawo do niepodlegania decyzjom opartym o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, zgodnie z art. 22 RODO, szczegóły: https://sml-w.pl/?page_id=9
• Prawo do zgłoszenia skargi na działania administratora,
zgodnie z art. 77 RODO, szczegóły: https://sml-w.pl/?page_id=9


Swoje żądanie dotyczące realizacji przysługujących Państwu praw można skierować do nas w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@sml-w.pl lub za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej, przesłanej na adres administratora z dopiskiem “Inspektor Ochrony Danych”.


Prawo skargi zrealizują Państwo poprzez skierowanie stosownego wniosku do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie uzyskają Państwo pod adresem: www.uodo.gov.pl Prosimy pamiętać, iż zanim zdecydują się Państwo na wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych swoje zastrzeżenia mogą Państwo wnieść do Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: iod@sml-w.pl lub korzystając z innych, wskazanych w niniejszej polityce kanałów komunikacji.

XII. SKARGI, WĄTPLIWOŚCI I PYTANIA


Jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe, prosimy kierować mailowo wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: iod@sml-w.pl lub za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej, przesłanej na adres administratora.


Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi w terminie do 30 dni. W każdej sytuacji mogą się Państwo kontaktować również bezpośrednio z Administratorem. Poniżej przedstawiamy nasze dane kontaktowe:


Administrator


• adres e-mail: sekretariat@sml-w.pl
• adres do korespondencji tradycyjnej:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 26,
96-500 Sochaczew.

Inspektor Ochrony Danych


• adres e-mail: iod@sml-w.pl
• adres do korespondencji tradycyjnej:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 26,
96-500 Sochaczew, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.


XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Niniejsza Polityka prywatności może ulegać zmianom. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej: https://sml-w.pl , oraz w określonych przypadkach, informacja o zmianach będzie kierowana bezpośrednio do użytkownika.


Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych, jak i realizacji przysługujących Państwu praw dostępne są pod adresem: https://sml-w.pl/?page_id=9


Polityka prywatności została zatwierdzona przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Sochaczewie (96-500), ul. Piłsudskiego 26, uchwałą nr 54/2024 w dniu 13 marca 2024r.