Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

Regulamin strony

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez stronę internetową Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Sochaczewie

Definicje:

Strona – strona internetowa prowadzona przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową w Sochaczewie, dostępna pod adresem: https://sml-w.pl

Spółdzielnia – Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie z siedzibą przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 26,
96-500 Sochaczew.

Właściciel – podmiot będący prawnym właścicielem strony internetowej,

Administrator – podmiot administrujący udostępnionymi usługami na stronie internetowej,

Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług dostępnych na Stronie internetowej,

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

§1 [Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej, dostępnej pod adresem: https://sml-w.pl oraz zasady korzystania z tych usług, a także prawa i obowiązki Użytkowników.
 2. Niniejszy regulamin jest regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2 [Właściciel / Administrator]

 1. Właścicielem i Administratorem strony internetowej (dalej „Strona”) jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie z siedzibą przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 26, 96-500 Sochaczew (dalej „Spółdzielnia”).
  Dane kontaktowe: tel.: +48 46 880 59 60, e-mail: sekretariat@sml-w.pl
 2. Administrator świadczy swoje usługi na podstawie niniejszego Regulaminu, a wejście na Stronę internetową i korzystanie z zawartości na niej umieszczonych jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, przy czym Regulamin jest wiążący dla Użytkownika bez konieczności zawierania odrębnej umowy.
 3. Użytkownik niewyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, proszony jest o opuszczenie Strony.

§3 [Prawa własności intelektualnej]

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, zdjęć, dźwięków oraz innych materiałów umieszczonych na Stronie stanowią własność Spółdzielni lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystywanie przez ich właściciela.
 2. Bez uprzedniej zgody Administratora, użytkownik nie jest uprawniony do pobierania i dalszego wykorzystywania informacji oraz materiałów zamieszczonych na Stronie internetowej.   

§4 [Usługi]

 1. Administrator świadczy w ramach niniejszej Strony internetowej usługi:
  a. wyświetlania informacji o Spółdzielni,
  b. możliwości nawiązania kontaktu ze Spółdzielnią,
 2. Dostęp do usług Strony jest bezpłatny.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Strony i jednocześnie zobowiązuje się uprzednio poinformować o zmianach oraz uzyskać wyraźną akceptację odwiedzającego Stronę dla wprowadzenia tych opłat.

§5 [Warunki techniczne]

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Strony są następujące:
  a. komputer lub inne urządzenie z dostępem do sieci internet;
  b. standardowa przeglądarka internetowa z obsługą plików Cookies;
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług
  w związku z modernizacją lub przebudową Strony albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego, w oparciu o który działa Strona.
 3. Administrator nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

§6 [Reklamacje i odpowiedzialność]

 1. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jej funkcjonowaniem.
 2. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony internetowej powinny być kierowane za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanej pod adres: sekretariat@sml-w.pl lub za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej, przesłanej pod adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 26,
  96-500 Sochaczew.
 3. Wszelkie reklamacje powinny zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji Użytkownika oraz uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania, jeśli jednak zgłoszona przez Państwa reklamacja wymagała będzie podjęcia bardziej zaawansowanych czynności (które mają na celu wyjaśnić zgłoszone przez Państwa okoliczności), okres udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację może być przedłużony o kolejne 30 dni.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności na zasadach przewidzianych w Rozdziale 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za treść informacji i opinii przekazywanych przez odwiedzających Stronę.
 6. Wszelkie umieszczone na Stronie materiały i informacje nie są objęte gwarancją Administratora co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

§7 [Dane osobowe]

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników strony https://sml-w.pl jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie z siedzibą przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 26, 96-500 Sochaczew.
 2. Z Administratorem można skontaktować się poprzez wiadomość e-mail wysłaną pod adres: sekretariat@sml-w.pl lub za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej, przesłanej pod adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 26, 96-500 Sochaczew.
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej pod adres: iod@sml-w.pl lub za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej, przesłanej na adres Administratora z dopiskiem „Ochrona Danych”.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z odwiedzeniem przez Państwa Strony www
  a także w związku z Państwa aktywnością na niniejszej stronie.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  – działań podejmowanych w związku z zawartą umową lub w ramach czynności zmierzających do zawarcia Umowy (wykonanie umowy pomiędzy Administratorem a osobą, której dane dotyczą w oparciu o regulamin strony www w związku z art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  – prawnie uzasadnionego interesu Administratora w zakresie obrony lub dochodzenia roszczeń, prowadzenia statystyk odwiedzin strony www, przyjmowania korespondencji jak również rozpatrywania otrzymanej korespondencji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane są podczas Państwa aktywności na stronie www
  a w przypadku skierowania wiadomości do Administratora przez czas wynikający z okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. Numer IP, rodzaj przeglądarki i wersja oprogramowania urządzenia z którego łączą się Państwo ze stroną www, przechowywane są tymczasowo a następnie są one trwale usuwane z serwera. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące okresu przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://sml-w.pl/?page_id=9
 7. Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne i uzależnione od Państwa decyzji, jednakże aby skorzystać z udostępnionego na Stronie formularza kontaktowego podanie danych jest niezbędne w innym przypadku Państwa wiadomość nie będzie mogła zostać przesłana.
 8. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, które wykonują usługi na rzecz Administratora, w takim przypadku przekazanie danych następuje na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Dane osobowe mogą być również przekazane podmiotom lub stronom do tego uprawnionym na podstawie przepisów prawa (np. mogą one zostać przekazane organom publicznym w związku z toczącym się postępowaniem). Dane osobowe mogą również zostać przekazane na podstawie Państwa żądania. Podmioty, którym Administrator przekazuje Państwa dane osobowe w związku z wykonywaniem usług, to m.in:
  – dostawcy usług hostingowych (serwer i poczta elektroniczna),
  – kancelaria prawna i inne podmioty, które wspierają Administratora w sprawach prawnych,
  – podmioty świadczące usługi wsparcia IT,
  – podmioty, które dostarczają oprogramowanie, z którego korzysta Administrator.
 9. Danych osobowych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 10. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie podlegają one profilowaniu, a ich przetwarzanie nie wywołuje negatywnych skutków prawnych lub nie wpływa na Państwa w żaden inny sposób.
 11. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu:
  – prawo dostępu i aktualizacji danych osobowych, zgodnie z art. 15 oraz 16 RODO,
  – prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 RODO,
  – prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO,
  – prawo do przeniesienia danych osobowych, zgodnie z art. 20 RODO,
  – prawo do sprzeciwu na przetwarzanie Państwa danych osobowych, zgodnie z art. 21 RODO,
  – prawo do niepodlegania decyzjom opartym o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, zgodnie z art. 22 RODO,
  – prawo do wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wszelkie niezbędne informację znajdą Państwo pod adresem: www.uodo.gov.pl 
 12. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych jak i realizacji przysługujących Państwu praw dostępne są w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem: https://sml-w.pl/?page_id=9
 13. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mają Państwo prawo skontaktować się z Administratorem poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres: sekretariat@sml-w.pl lub za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej, przesłanej pod adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe”.

§8 [Ustalenia końcowe]

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego,
  w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia usług jest sąd właściwy dla siedziby Użytkownika.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu odwiedzających Stronę o takiej zmianie.
 4. Regulamin dostępny jest na Stronie www oraz w wersji papierowej w siedzibie Administratora.
 5. Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej Strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa Polskiego.

§9 [Kontakt]

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej Strony internetowej, prosimy o kierowanie korespondencji:
– w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres: sekretariat@sml-w.pl
– w formie tradycyjnej, wysyłając korespondencję na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 26,

96-500 Sochaczew.

Regulamin został uchwalony przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Sochaczewie (96-500), ul. Piłsudskiego 26, uchwałą nr 53/2024 w dniu 13 marca 2024r.