Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

Przetarg na dostawę i montaż garaży blaszanych

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sochaczewie przy ulicy Piłsudskiego 26 ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na:

1. Dostawę i montaż 9-ciu sztuk garaży blaszanych – zgodnie z projektem budowlanym.

Materiały przetargowe (formularz przetargowy, specyfikacja, projekt) oraz informacje dotyczące wymagań stawianych oferentom można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej L-W
w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego 26, w godz. 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku lub 
na stronie internetowej Spółdzielni: www.sml-w.pl

Istnieje możliwość otrzymania materiałów przetargowych drogą elektroniczną – w przypadku zainteresowania taką formą kontaktu prosimy o powiadomienie Spółdzielni telefonicznie 46/862-21-59, wew. 32, a wybrane materiały zostaną przesłane na podany adres e-mail.

Ofertę należy złożyć  na formularzu ofertowym w zamkniętej
i zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Oferta na ………” w sekretariacie Spółdzielni
do dnia 24.10.2023 r. do godziny 1000 . Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 1030.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.