Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

Walne Zgromadzenie 2021

                                                                                                             Sochaczew, dnia 16 sierpnia 2021 r.

 L.dz. 3739/Zarząd/2021   

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 83 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych,  § 21 Statutu Spółdzielni Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sochaczewie zawiadamia, że w dniu 11.09.2021r. (sobota)  na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie przy ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 (wejście od ul. 1 Maja) odbędzie  się  Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. Początek o godz. 900

PORZĄDEK  OBRAD

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Prezydium w tym:
    • 2.1.przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
    • 2.2. zastępcy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
    • 2.3. sekretarza Walnego Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji: 

5.1. mandatowo-skrutacyjnej,

5.2. wnioskowej.

6. Odczytanie listy pełnomocników obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

7. Przyjęcie Protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia  29.06.2019r.

8. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za rok 2019 i 2020 w tym informacja z realizacji uchwał  z ostatniego Walnego Zgromadzenia oraz wniosków polustracyjnych. 

9. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 i 2020 w tym sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. oraz za okres 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

10. Przedstawienie wniosków Zarządu w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019 i 2020.

11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 i 2020.

12. Dyskusja nad sprawozdaniami.

13. Podjęcie uchwał w sprawach :

Zgodnie z § 27 ust. 18 Statutu Spółdzielni kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszają członkowie Spółdzielni, z tym, że 1 kandydat musi mieć poparcie co najmniej przez 10 członków. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłasza się pisemnie, co najmniej na 15 dni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

Lista zgłoszonych kandydatów na członka Rady Nadzorczej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie i złożyli stosowne ankiety.

  1. MALISZEWSKA ELŻBIETA
  2. PANKOWSKI BARTŁOMIEJ

16. Przedstawienie listu polustracyjnego i przyjęcie uchwały w sprawie wniosków polustracyjnych.

19. Głosowanie nad projektami uchwał zgłoszonymi przez członków na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem – zgodnie z § 83 ust. 11 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych.

21. Rozpatrzenie wniosków przedstawionych przez Komisję Wnioskową.

22. Zakończenie obrad.     

Uwaga : materiały wymagane § 21 ust. 1 oraz § 101 ust. 3 Statutu Spółdzielni oraz będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków  będą  wyłożone do wglądu w Administracji Spółdzielni /pokój nr 2 parter/ od 20.08.2021r.  w dniach i godzinach pracy Spółdzielni. Można także zapoznać się z materiałami na stronie internetowej www.sml-w.pl

Członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone piśmie pod rygorem nieważności.

Wszystkie dokumenty oraz druki dla kandydatów do Rady Nadzorczej można pobrać w sekretariacie Spółdzielni oraz na naszej stronie internetowej www.sml-w.pl

Dla potwierdzenia prawa do udziału w zebraniu, członkowie będą zobowiązani do okazania dokumentu tożsamości.

W związku z trwającym nadal stanem pandemii uczestniczy Walnego Zgromadzenia obowiązani  są przestrzegać obowiązujących przepisów i zaleceń wydanych przez Radę Ministrów.

WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST